FANDOM


One time the skylander family went to target to get hot dog butt on Wii U or Chase would throw the tv out the window so since it was a hot item they set up a obstacle course to get to it the first obstacle was a milk jug that was swinging from a red rope with a green shiny bow on it and lexi went first but got hit on the back of the head but lucky it had invisible foam on it to keep from hurting then sky mom tried stopping the milk jug but it launched sky mom in a big floating pit of foam Building blocks then they were on to the next obstacle so then it was raining lunch boxes and if you got hit it was back to the milk jug and everyone made it but Mike he got by a Spider-Man lunch box and he got teleported back to the milk jug and after that it was on to the next obstacle this time it was a maze but if you step on a cupcake its back to the milk jug and then they made it but lexi stepped on a cupcake and was teleported back to the milk jug then it was to the next obstacle the next one was cannons shooting expired cookies from 1987 and if you got hit you guessed it, it's back to the milk jug and they made it except for lexi then it was back to the milk jug and after that they got hot dog butt on Wii U and Chase played it and then the game crashed and deleted everything on the Wii U so Chase threw the tv out the window and under the tv there was an evil French fry then they had to throw skylanders at the evil French fry for 5 hours until it died And the moral of the story is that poo is brownmistranslated version


Translation:

From English: One time the skylander family went to target to get hot dog butt on Wii U or Chase would throw the tv out the window so since it was a hot item they set up a obstacle course to get to it the first obstacle was a milk jug that was swinging from a red rope with a green shiny bow on it and lexi went first but got hit on the back of the head but lucky it had invisible foam on it to keep from hurting then sky mom tried stopping the milk jug but it launched sky mom in a big floating pit of foam Building blocks then they were on to the next obstacle so then it was raining lunch boxes and if you got hit it was back to the milk jug and everyone made it but Mike he got by a Spider-Man lunch box and he got teleported back to the milk jug and after that it was on to the next obstacle this time it was a maze but if you step on a cupcake its back to the milk jug and then they made it but lexi stepped on a cupcake and was teleported back to the milk jug then it was to the next obstacle the next one was cannons shooting expired cookies from 1987 and if you got hit you guessed it, it's back to the milk jug and they made it except for lexi then it was back to the milk jug and after that they got hot dog butt on Wii U and Chase played it and then the game crashed and deleted everything on the Wii U so Chase threw the tv out the window and under the tv there was an evil French fry then they had to throw skylanders at the evil French fry for 5 hours until it died And the moral of the story is that poo is brown To Vietnamese: Lần đầu skylander gia đình đã tới mục tiêu bắt đầu nóng lên con chó cái mông lên Wii U hay săn Đuổi sẽ ném cái tv ngoài cái cửa sổ này từ khi nó còn nóng mục họ dựng một trở ngại nhiên là phải tìm ra đầu tiên trở ngại là một ly sữa cái bình đó là đu dây từ một đỏ có dây với một cái màu xanh lấp lánh cung trong đó và lexi đi trước nhưng bị một cú đánh vào phía sau đầu nhưng may mắn là nó vô hình bọt vào nó để tránh đau thì trời mẹ đã cố ngăn sữa bình nhưng nó đã phóng trời mẹ trong một căn trôi hố bọt bộ phận họ tiếp theo trở ngại vậy thì nó là mưa trưa hộp và nếu anh có bắn trúng nó lại trở lại bình sữa bình và tất cả mọi người làm ra nó nhưng Mike ông ta đã bị một con Nhện-Người hộp ăn trưa và hắn bị dịch chuyển không gian trở lại bình sữa và sau đó là kế tiếp trở ngại lần này là một mê cung. nhưng nếu cậu bước vào một bánh nướng nó trở lại bình sữa và rồi họ đã tạo ra nó nhưng lexi bước trên một bánh nướng và đã bị dịch chuyển không gian trở lại bình sữa, thì đó phải là kế cản trở cái kế tiếp là đại bác bắn hết hạn sử dụng bánh của 1987 và nếu anh bị đập anh đã đoán đúng rồi, nó quay lại với sữa bình và họ đã làm thế, ngoại trừ lexi rồi nó đã về bình sữa và sau đó họ có xích mông lên Wii U và Đuổi chơi và trò chơi rơi và xoá mọi thứ trên máy Wii U nên Đuổi ném cái tv ra ngoài cửa sổ và dưới cái tv đó là một con quỷ pháp chiên thì họ phải vất skylanders ở ác pháp vụ cho 5 giờ cho đến khi nó chết Và đạo đức của câu chuyện là xong là brown Back to English: The first skylander family went to target to get hot dog ass on Wii U or Chase will throw the tv out the window since it was a hot item, they build an obstacle course to find the first obstacle is a milk jug that was swinging from a red wire with a green sparkle bow in it and lexi go first, but got hit on the back of the head but luckily it's invisible bubbles in it to avoid pain, god I tried to stop the milk jug, but it was free sun mom in a big floating foam pit section they next obstacle then it was raining lunch box and if you can hit it back to the milk pitcher and everyone made it, but Mike and he has a Spider-Man lunch box and he was teleported back to milk and then there's the next obstacle this time it's a maze. but if you step on a cupcake it back into the milk and then they made it but lexi step on a cupcake and got teleported back to milk, then it is the obstruction of the next cannon shot expired cookies from 1987 and if you got hit, you guessed it, it's back to milk pitcher and they did it, except for lexi, it was about milk, and then they have hot dogs ass on Wii U and After playing and the game crashed and deleted everything on the Wii U should be Fired threw the tv out the window and under the tv there's a devil, French fried, they had to throw skylanders in a French service for 5 hours until it died And the moral of the story is done. To Ukranian: Перший skylander сім'єю їздили до мети, щоб отримати хот-доги дупу на Wii U або погоня буде викинути телевізор з вікна, так як це був гарячий товар, вони будують смугу перешкод, щоб знайти перша перешкода-це молочник, який хитнувся від червоний провід з зеленої іскри в ньому цибулю і Лексі піти першим, але отримав удар по потилиці, але на щастя цього не видно бульбашок в ньому, щоб уникнути болю, Бог я намагався зупинити молочник, але він був вільний сонця мама у великий плавучий поролонова яма розділі вони наступним перешкодою був дощ ланч бокс і якщо ви можете вдарити його назад у глечик молока і все він зробив, але Майк він і є Людина-Павук коробка обіду, і він був телепортований назад в молоко, а тут ще чергову перешкоду на цей раз це лабіринт. але якщо ви наступите на кекс його назад в молоко і потім вони зробили це, але Лексі крок на кекс і мене переміщували назад в молоко, то воно є закупорка наступного гарматний постріл прострочене печиво з 1987 року і якщо ви потрапили, як ви вже здогадалися, це молоко назад в глечик і вони це зробили, за винятком Лексі, вона була про молоко, і тоді у них хот-доги дупу на Wii U і після гри і гра вилітає і видаляється все, що на Wii U повинні бути звільнені викинув телевізор з вікна і по ТБ є диявол, смаженим, їм довелося викинути зброю у французькому сервісу протягом 5 годин, поки він не помер, а мораль цієї байки така зробити. Back to English: First skylander family went to target to get a hot dog ass on the Wii U or the chase will throw the TV out the window, since it was a hot commodity, they build an obstacle course to find the first obstacle was the milkman, who swung from the red wire with green sparks in it the onion and Lexie to go first, but got hit on the head, but fortunately it is not visible bubbles in it to avoid the pain, God, I tried to stop the milkman, but he was free sun mom floating in a large foam pit section, they are the next obstacle was the rain lunch box and if you can hit it back into the jug of milk and all he did, but Mike he is Spider-Man lunch box, and he was teleported back into the milk, and then there's another hurdle this time it's a maze. but if you step on a cupcake it back into the milk and then they did it, but Lexie step on a cupcake and I teleported back into the milk, then it is a blockage of the next cannon shot expired cookies since 1987 and if you were, you guessed it, the milk back in the jug and they did, except for lexi, she was about milk, and then they have hot dog ass on the Wii U and after the game and the game crashes and deletes everything what the Wii U should be released threw the TV out the window and on TV is the devil, fried, they had to throw their arms in the French service for 5 hours until he died, and the moral of the story is to do. To Azerbaijani: İlk skylander ailə pambıqçılar, hədəf almaq üçün hot-mastiff ass üçün Wii U və ya uğurun olacaq atmaq tv pəncərə, çünki o, isti malı, onlar qururlar zolağına maneələr tapmaq üçün ilk maneə idi молочником olan swung olan qırmızı tel ilə yaşıl qığılcımlar onda soğan və Лекси getmək üçün ilk amma əldə zərbə beynində, ancaq xoşbəxtlikdən onun görünmür vurulur, ona ağrı qarşısını almaq, Allah, mən cəhd dayandırmaq молочник, lakin o, artıq azaddır, günəşin ana üzən böyük поролоновая yama bölmə onlar növbəti mane olmuşdur yağış lanç, boks və əgər siz vurmaq geri bardaq süd və o ki, bütün edirdi, lakin mayka o-İnsan-Hörümçək qutu-nahar və o телепортирован geri süd və burada daha bir maneə bu dəfə labirent. lakin əgər siz наступите üçün fruitcake etiraf geri süd və sonra onlar bunu, amma Лекси addım fruitcake etiraf və mən телепортировался geri süd, sonra gəlir закупорка növbəti gun shot просроченное peçenye, 1987-ci ildən edilmişdir əgər kimi siz guessed, süd geri küp, və onlar başqa Лекси, o barədə молоке, və sonra onlar hot-mastiff ass üçün Wii U və sonra oyun və oyun вылетает və rədd et bütün, ki, Wii U azad edilməlidir выбросил televizor, pəncərədən və tv-bu şeytan, жареным, onlara oldum atmaq silah fransa ordusunun 5 saat qədər o, öldü, bəs əxlaq, bu təmsili belədir etmək. Back to English: First skylander family went, the goal is to get a hot dog in the ass for the Wii U or success will be to throw the TV out the window, because he's a hot commodity, they build an obstacle course to find the first barrier was the milkman, who swung from the red wire with green sparks in it the onion and Lexie to go first, but getting hit on the head, but fortunately, it seems, did not believe in him, to avoid the pain, God, I tried to stop the milkman, but he is free and mom big floats foam pit section, they are the next obstacle was the rain, lunch, Boxing, and if you shoot back into the milk jug and all that he did, but Mike he is Spider-Man lunch box, and he teleported back into the milk, and here another barrier, this time the maze. but, if you step on the cupcake back into the milk, and then they do it, but Lexie step cupcake, and I teleported back into the milk, then comes another corking gun, shot, expired cookies, 1987, were, if, you guessed it, the milk back into the jug, and they, except for lexi, he is about milk, and then they hot dog in the ass for the Wii U and after the game, and the game crashes and deletes everything that the Wii U should be released, threw the TV out the window and the TV is Satan, fried, they had to drop the gun of the French army 5 hours until he died, and the moral of the story is. To Belarusian: Першы skylander сям'і сышоў, у мэта, каб атрымаць хот-дог у дупу для Wii U або поспех будзе заключацца ў тым, каб выкінуць тэлевізар у акно, таму што ен гарачы тавар, яны будуюць паласу перашкод, каб знайсці першы бар'ер быў молочником, які хітнуўся ад чырвоны провад з зяленай іскры ў ім лук і Лексем ісці першым, але атрымаўшы ўдар па галаве, але на шчасце, здаецца, не верылі ў яго, каб пазбегнуць болю, Бог, Я спрабаваў спыніць малочніка, але ен вольны і мама плавае вялікая поролоновой яма раздзеле, яны з'яўляюцца наступным перашкодай быў дождж, абед, бокс, і калі вы здымаеце назад у збан малака і ўсе, што ен зрабіў, але майку ен-Чалавек-Павук скрынка абеду, і ен тэлепартавацца назад у малако, і вось яшчэ адзін бар'ер, на гэты раз у лабірынце. але, калі вы крок на кекс назад у малако, а затым яны гэта робяць, але Лексем крок кекс, і я тэлепартавацца назад у малако, затым прыходзіць іншы закаркаванне пісталет, стрэл, пратэрмінаванае печыва, 1987, былі, калі, як вы здагадаліся, малако назад у збан, і яны, акрамя лексічных і грама, ен складае каля малаком, а затым яны хот-дог у дупу для Wii U і пасля гульні, і гульня вылятае і выдаляе ўсе, што Wii U павінны быць вызваленыя, выкінуў тэлевізар з акна і тэлевізар-гэта Сатана, смажаным, ім давялося кінь зброю французскай арміі 5 гадзін, пакуль ен не памер, а мараль гэтай байкі такая. Back to English: First skylander family went in goal to get a hot dog in the ass for the Wii U or success will be to throw the TV out the window, because he's a hot commodity, they build an obstacle course to find the first barrier was the milkman, who swung from the red wire with green sparks in it the onion and Lexie to go first, but getting hit on the head, but fortunately, it seems, did not believe in him, to avoid the pain, God, I tried to stop the milkman, but it is free and mom big floats foam pit section, they are the next obstacle was the rain, lunch, Boxing, and if you shoot back into the pitcher of milk, and all that he did, but Mike he is Spider-Man lunch box, and he teleported back into the milk, and here is another barrier, this time in the maze. but, if you step on the cupcake back into the milk, and then they do it, but Lexie step cupcake, and I teleported back into the milk, then comes another corking gun, shot, expired cookies, 1987, were, if, you guessed it, the milk back into the jug, and they, except for lexi, he is about milk, and then they hot dog in the ass for the Wii U and after the game, and the game crashes and deletes everything that the Wii U should be released, threw the TV out the window and the TV is Satan, fried, they had to drop the gun of the French army 5 hours until he died, and the moral of the story is. To Bosnian: Prvi skylander porodica je u cilj dobiti hot-dog u dupe za Wii U ili uspjeh će biti da bacio TV kroz prozor, jer on je vruća roba, oni grade prepreka naravno da nađem prvu prepreku je mljekar, koji je zamahnula od crvene žice sa zelenim sparks u to luk i Lexie da idu prvi, ali me pogode u glavu, ali srećom, čini se, zar ne vjerovati u njega, da izbjegao bol, Bože, Pokušala sam da to zaustavim mljekar, ali ovo je besplatno, a mama veliki pluta pjene pit dio, oni su sledeći prepreka je počela kiša, ručak, Boksa, i ako pucaš nazad u pijem mlijeko, i sve što je uradio, ali Mike on je Spider-Man ručak kutiju, a on teleportovao nazad u mlijeko, i ovdje je još jedna prepreka, ovaj put je u lavirint. ali, ako zakoračiš na kolačiću nazad u mlijeko i onda su to uradili, ali Lexie korak kolačiću, i ja teleportovao nazad u mlijeko, i onda dođe drugo corking pištolj, čašica, istekao je kolaca, 1987, bili, da, pogodio si, mlijeko nazad u termosu, i oni, osim za lexi, on je za mlijeko, i onda su hot dog u dupe za Wii U i nakon utakmice, i igra sudara i deletes sve da Wii Ti bi trebao biti pušten, bacio TV kroz prozor, i TV je Satana, prženo, morali su da baci pištolj iz francuske vojske 5 sati dok je on umro, i pouka ove priče je. Back to English: The first skylander family is in goal get a hot dog in the ass for the Wii or success will be to throw the TV out the window, because he's a hot item, they're building an obstacle course to find the first obstacle is the milkman, who swung from the red wire with the green sparks in it luke and Lexie to go first, but it hit me in the head, but luckily, it seems, did not believe in him, to avoid the pain, my God, I Tried to stop the milkman, but this is free, and mom big floating foam pit part, they are the next obstacle was the rain, lunch, Boxing, and if you shoot back to drinking milk, and all he did, but Mike he's a Spider-Man lunch box, and he teleported back to the milk, and here's another obstacle, this time in the labyrinth. but, if you step on the cupcake back into the milk and then they did it, but Lexie step cupcake, and I teleported back to the milk, and then comes another corking gun, shot, expired cookies, 1987, were, to, you guessed it, the milk back in the jug, and they, except for lexi, he is for the milk, and then the hot dog in the ass for the Wii and after the game, and the game crashes and deletes all the Wii You should be released, threw the TV out the window, and the TV is Satan, fried, they had to drop the gun of the French army 5 hours until he died, and the moral of the story is. To Spanish: La primera skylander de la familia está en el objetivo de conseguir un perro caliente en el culo para el Wii o el éxito será para tirar el TELEVISOR por la ventana, porque es un tema caliente, están construyendo una carrera de obstáculos para encontrar el primer obstáculo es el lechero, que pasó de el cable rojo con el verde de las chispas en el que lucas y Lexie a ir primero, pero me golpeó en la cabeza, pero por suerte, parece ser, que no creen en él, para evitar el dolor, mi Dios, He Intentado dejar el lechero, pero esto es gratis, y la mamá grande flotante de espuma de hoyo de ellos es el siguiente obstáculo fue la lluvia, el almuerzo, el Boxeo, y si disparas de nuevo a beber leche, y todo lo que él hizo, pero Mike es un Spider-Man caja de almuerzo, y él transportado a la leche, y aquí es otro obstáculo, esta vez en el laberinto. pero, si paso en el cupcake de nuevo en la leche y, a continuación, lo hicieron, pero Lexie paso de la magdalena, y me transportó de nuevo a la leche, y luego viene otro sellado de armas, tiro, expired cookies, 1987, fueron, a, usted lo adivinó, la leche de nuevo en la jarra, y que, excepto para lexi, es la leche, y entonces el perro caliente en el culo para la Wii y después del juego, y el juego se bloquea y elimina todas las Wii Que debe ser puesto en libertad, tiró el TELEVISOR por la ventana, y la TV es Satanás, frito, a la que tuvo que abandonar el arma del ejército francés de 5 horas, hasta que murió, y la moraleja de la historia es. Back to English: The first skylander of the family is in the goal of getting a hot dog in the ass for the Wii or the success will be to throw the TV out the window, because it is a hot topic, they are building an obstacle course to find the first obstacle is the milkman, who went from the red wire with the green sparks in the luke and Lexie to go first, but it hit me in the head, but luckily, it seems, did not believe in him, to avoid the pain, my God, I Tried to stop the dairy, but this is free, and the big mama floating foam pit them is the next obstacle was the rain, the lunch, Boxing, and if you shoot back to drinking milk, and everything that he did, but Mike is a Spider-Man lunch box, and he transported to the milk, and here is another obstacle, this time in the maze. but, if you step on the cupcake back on the milk, and then they did, but Lexie step of the magdalena, and I was transported back to the milk, and then comes another seal of arms, shot, expired cookies, 1987, were, to, you guessed it, the milk back into the jug, and that, except for lexi, is the milk, and then the hot dog in the ass for the Wii and after the game, and the game crashes and deletes all of the Wii That should be released, threw the TV out the window, and the TV is Satan, fried, who had to leave the gun of the French army for 5 hours, until he died, and the moral of the story is. To Slovenian: Prvi skylander družine je v cilj pridobivanje hot dog v rit za Wii ali uspeh bo vrgel TV skozi okno, ker je vroča tema, so stavbe ovira seveda, da bi našli prvi ovira, je milkman, ki je šel iz rdeče žice z zeleno iskre v lk in Lexie, da gredo prvi, ampak to me je zadel v glavo, vendar na srečo, se zdi, niso verjeli v njega, da bi se izognili bolečini, moj Bog, sem Poskušal ustaviti mleka in mlečnih izdelkov, vendar je to prost, in big mama plavajoče pene jamo jim je naslednja ovira je bil dež, kosilo, Boks, in če si ustrelil nazaj, da konzumnega mleka, in vse, kar je naredil, ampak Mike je Spider-Man kosilo polje, in ga odpelje do mleka, in tukaj je še ena ovira, tokrat v labirintu. vendar, če stopiš na njej nazaj na mleko, nato pa so to storili, ampak Lexie korak magdalena, in bil sem odpelje nazaj v mleko, nato pa pride še pečat roke, strel, veljavnosti piškotkov, 1987, je bilo, da, uganili ste, mleko, nazaj na jug, in, da, razen za lexi, je mleko, in nato hot dog v rit za Wii in po tekmi, in igra se zruši in izbriše vse Wii, Da naj se sprosti, vrgel TV skozi okno, in na TV je Satan, ocvrte, ki je moral zapustiti pištolo francoske vojske za 5 ur, dokler ni umrl, in nauk te zgodbe je. Back to English: The first skylander family is in the aim of getting a hot dog in the ass for the Wii or success will throw the TV out the window, because it is a hot topic, they are building an obstacle course to find the first obstacle is the milkman, who went from the red wire with the green sparks in luke and Lexie to go first, but it hit me in the head, but fortunately, it seems, did not believe in him, to avoid the pain, my God, I Tried to stop milk and milk products, but this is free, and big mama floating foam pit them is the next obstacle was the rain, lunch, Boxing, and if you shoot back to drinking milk, and all that he did, but Mike is a Spider-Man lunch box, and transported to the milk, and here is yet another obstacle, this time in the maze. but, if you step on it back on the milk, and then they did, but Lexie step magdalene, and I was transported back into the milk, then comes another seal of the hands, the shot, the force of the cookies, 1987, was that, you guessed it, milk, back to the south, and that, except for lexi, the milk, and then the hot dog in the ass for the Wii and after the game, and the game crashes and deletes all of the Wii To be released, to throw the TV out the window and on TV is Satan, fried, who had to leave the gun of the French army for 5 hours, until he died, and the moral of the story is. To Slovak: Prvý skylander rodina je cieľom dostať hot dog v zadku pre Wii alebo úspech bude hodiť TV z okna, pretože to je horúce tému, sú budovy prekážková dráha nájsť prvá prekážka je milkman, ktorí išli z červený vodič s green iskry v lk a Lexie ísť prvý, ale to ma udrel do hlavy, ale našťastie, zdá sa, neuverili v neho, aby sa predišlo bolesti, môj Boh, Snažil som sa zastaviť, mlieko a mliečne výrobky, ale je to zadarmo, a big mama plávajúce pena jamy nich je ďalšou prekážkou bol dážď, obed, Boxu, a ak budete strieľať späť na pitie mlieka, a všetko, čo urobil, ale Mike je Spider-Man lunch box, a prepravované na mlieko, a tu je ďalšia prekážka, tentoraz v bludisku. ale, ak ste o krok späť na mlieko, a potom robili, ale Lexie krok magdaléna, a ja som bol dopravený späť do mlieka, potom prichádza ďalšia pečať ruky, výstrel, sila cookies, 1987, bolo to, že ste uhádli, mlieko, späť na juh, a že okrem lexi, mlieko, a potom hot dog v zadku pre Wii a po hre, a hra spadne a odstráni všetky Wii byť prepustený, vyhodiť TELEVÍZOR z okna a na TV, je Satan, vyprážané, ktorí museli opustiť zbraň francúzskej armády 5 hodín, kým zomrel, a morálne príbehu je. Back to English: The first skylander family is to get a hot dog in the ass for the Wii or success will be to throw the TV out the window, because it is a hot topic, are building an obstacle course to find the first obstacle is the milkman, who went from the red wire with the green sparks in luke and Lexie go first, but it hit me in the head, but fortunately, it seems, did not believe in him, to avoid pain, my God, I Tried to stop, milk and dairy products, but it's free and big mama floating foam pits them is another obstacle was the rain, lunch, Boxing, and if you shoot back to drinking milk, and everything done, but Mike is a Spider-Man lunch box, and transported to the milk, and there is another obstacle, this time in the maze. but, if you step back on the milk, and then they did, but Lexie step magdalene, and I was transported back into the milk, then comes another seal of the hands, the shot, the force of the cookies, 1987, was that, you guessed it, milk, back to the south, and that, in addition to lexi, milk, and then the hot dog in the ass for the Wii and after the game, and the game crashes and deletes all of the Wii to be released, throw the TV out the window and on the TV, it is Satan, fried, who had to leave the gun of the French army for 5 hours, until he died, and the moral of the story is. To Polish: Pierwszy skylander rodzina, aby uzyskać hot-doga w dupę dla Wii lub sukces będzie polegać na tym, by wyrzucić telewizor przez okno, bo to Gorący temat, budujemy tor przeszkód, by znaleźć pierwszą przeszkodę-to listonosz, który poszedł od czerwony przewód z zielonym iskry w luke i Lexi iść pierwszy, ale on uderzył mnie w głowę, ale na szczęście, wydaje się, nie wierzyli w niego, aby uniknąć bólu, mój Bóg, próbowałam zatrzymać, mleko i produkty mleczne, ale jest wolny i big mama pływającej pianki doły ich jest kolejnym utrudnieniem był deszcz, obiad, boks, i jeśli wystrzelą w plecy, aby pić mleko, i wszystko jest zrobione, ale Mike to Człowiek-Pająk lunch box, i przewożą mleko, i jest jeszcze jedna przeszkoda, tym razem w labiryncie. ale, jeśli krok do tyłu na mleku, a następnie zrobili, ale Lexi krok Magdalena, i został wysłany z powrotem do mleka, potem przychodzi inny pieczęcią ręce, wpływ, moc, ciasteczka, 1987, było to, że, jak można się domyślić, mleko, z powrotem na południe, i że, poza Lexi, mleko, a potem hot-doga w dupę dla Wii i po meczu, i gra zawiesza się i usuwa wszystkie na Wii wyjdzie, wyrzucić telewizor przez okno i w telewizji, to Szatan, smażone, który musiał opuścić broń armii francuskiej za 5 godzin, dopóki nie umarł, a morał z tej bajki jest taki. Back to English: First skylander family, in order to get a hot dog in the ass for the Wii or success will be to throw the TV out the window, because it's a Hot topic, we build an obstacle course to find the first obstacle is the postman, who went from the red wire with green sparks in Luke and Lexie to go first, but he hit me in the head, but fortunately, it seems, did not believe in him, to avoid the pain, my God, I tried to stop, the milk and milk products, but he's slow and big mama floating foam pits them is another obstacle was the rain, lunch, Boxing, and get shot in the back in order to drink milk, and all done, but Mike is Spider-Man, lunch box, and transported milk, and there is another obstacle, this time in the maze. but, if you step back on the milk, and then did, but Lexie step Magdalena, and was sent back into the milk, then comes another hand print, influence, power, cookies, 1987, was the fact that, as you can guess, milk, back to the South, and that, except for Lexie, milk, and then the hot dog in the ass for the Wii and after the match and the game freezes and removes all on the Wii comes out, throw the TV out the window and on TV, it's Satan, fried, which was to lower the weapon of the French army for 5 hours until, until he died, and the moral of this tale is. To Norwegian: Første skylander familien, for å få en pølse i ræva for Wii eller suksess vil være å kaste TV-en ut av vinduet, fordi det er et Hett tema, vi skal bygge en hinderløype for å finne den første hinder er postmannen, som gikk fra den røde tråd med grønne gnister i Luke og Lexie til å gå først, men han traff meg i hodet, men heldigvis, det virker, ikke tror på ham, for å unngå smerte, min Gud, jeg prøvde å stoppe, melk og melkeprodukter, men han er treg og big mama flytende skum setter dem er en annen hindring var regn, lunsj, Boksing, og få skutt i ryggen for å drikke melk, og alle har gjort, men Mike er Spider-Man, lunsj boksen, og fraktet melk, og det er en annen hindring, denne gangen i labyrinten. men, hvis du går tilbake på melk, og så gjorde, men Lexie trinn Magdalena, og ble sendt tilbake til melk, deretter kommer en annen hånd ut, innflytelse, makt, cookies, 1987, var det faktum at, som du kan gjette, melk, tilbake til Sør, og at det, med unntak for Lexie, melk, og så hot dog i ræva for Wii og etter kampen og spillet fryser og fjerner alle på Wii kommer ut, kast TV-en ut av vinduet og på TV, det er Satan, stekt, som var å senke våpenet av den franske hæren for 5 timer til, før han døde, og moralen i denne historien er. Back to English: The first skylander family, in order to get a sausage in the ass for the Wii or success will be to throw the TV out of the window, because it is a Hot topic, we are going to build an obstacle course to find the first obstacle is the postman, who went from the red line with the green sparks in Luke and Lexie to go first, but he hit me in the head, but fortunately, it seems, do not believe in him, in order to avoid the pain, my God, I tried to stop, milk and dairy products, but he is slow and big mama floating foam insert them is another obstacle was the rain, lunch, Boxing, and get shot in the back to drink milk, and all done, but Mike is Spider-Man, lunch box, and transported milk, and there is another obstacle, this time in the maze. but, if you go back on the milk, and then did, but Lexie step Magdalene, and was sent back to the milk, then comes another hand out, influence, power, cookies, 1987, was the fact that, as you can guess, milk, back to the South, and that, except for Lexie, milk, and so the hot dog in the ass for the Wii and after the match and the game freezes and removes all on the Wii comes out, throw the TV out of the window and on the TV, it is Satan, fried, which was to lower the weapon of the French army for 5 hours, before he died, and the moral of this story is. To Latvian: Pirmais skylander ģimenes, lai saņemtu desa ass Wii vai veiksme būs mest TV logu ārā, jo tas ir Karsts temats, mēs gatavojamies būvēt šķērslis protams, lai atrastu pirmais šķērslis ir pastnieks, kurš aizgāja no sarkanās līnijas ar zaļo dzirksteles Lūkas un Lexie, lai iet pirmais, bet viņš notrieca mani galvā, bet, par laimi, šķiet, netic viņam, lai izvairītos no sāpēm, mans Dievs, es centos apstāties, pienu un piena produktus, bet viņš ir lēns, un big mama peldošās putas ievietot tos ir vēl viens šķērslis bija lietus, pusdienas, Boksa, un nošaus mugurā dzert pienu, un darījusi visu, bet Maikam ir Spider-Man, pusdienas kastē un transportē pienu, un tur ir vēl viens šķērslis, šoreiz labirints. bet, ja jūs iet atpakaļ uz piena, un pēc tam nebija, bet Lexie solis Magdalēna, un tika nosūtīts atpakaļ uz pienu, pēc tam nāk vēl viens roku ārā, ietekme, vara, sīkdatnes, 1987, bija fakts, ka, kā jūs varat uzminēt, piens, atpakaļ uz Dienvidiem, un, ka, izņemot Lexie, piena, un tāpēc karsts suns, ass Wii un pēc spēles, un spēle sasalst un noņem visus Wii nāk, mest TV logu ārā un uz TV, tas ir Sātans, cepti, kas bija zemākas ieroci francijas armijas 5 stundas, pirms viņš miris, un morāle šim stāstam ir. Back to English: The first skylander family to get the sausage in the ass on the Wii or fortune will throw the TV out of the window, because it is a Hot topic, we are going to build the obstacle course to find the first obstacle is the postman, who went from the red line with the green sparks Luke and Lexie to go first, but he hit me in the head, but, fortunately, it seems, do not believe him to avoid the pain, my God, I tried to stop, milk and dairy products, but he is slow and big mama floating foam insert them is another obstacle was the rain, lunch, Boxing, and get shot in the back to drink milk, and all done, but Mike is Spider-Man lunch box and transported to the milk, and there is another obstacle, this time in the maze. but, if you go back to the milk, and then did, but Lexie step Magdalene, and was sent back to the milk, then comes another hand out, impact, copper, cookies, 1987, was the fact that, as you can guess, milk, back to the South, and that, except for Lexie, milk, and so the hot dog, the ass on the Wii and after the game, and the game freezes and removes all the Wii comes out, throw the TV out of the window and on the TV, it is Satan, fried, which was the lower gun of the French army 5 hours before he died, and the moral of this story is. To Dutch: De eerste skylander gezin om de worst in de kont van de Wii of fortune gooi de TV uit het raam, want het is een Hot topic, we gaan aan het bouwen van het parcours te vinden, de eerste hindernis is de postbode, die ging van de rode lijn met de groene vonken Lucas en Was de eerste, maar hij sloeg me in het hoofd, maar gelukkig, zo lijkt het, niet in hem geloven om te voorkomen dat de pijn, mijn   The first skylander family, hot dogs ass on the Wii or the capital to throw the TV out the window, because it's a hot topic, we're going to build a way to find the first obstacle is the postman, who continued the line to spit sparks, Lucas was the first, but he hit me in the head, but fortunately it doesn't seem to believe him, to escape from the pain, my God, I'm trying to stop, milk, dairy products, but he's slow, big mom floating foam to add another obstacle was the rain, lunch, boxing, Shot in the back to drink milk, and what's going on, but Mike Spider-Man a sandwich and then make milk, is another obstacle, this time in the maze. But, if you go back to milk, and then I did it, but Lexi phase Magdalene, sent back the milk, and then comes the second-hand the impact of copper, cookies, in 1987, was the fact that, as you can guess, milk, back down south, with the exception of lexie, milk, so hot dog, donkey, Wii, game after game crashes, and then delete all the Wii comes, throw the TV out the window, a TV, and it's the devil, fried, It was little more than a weapon for the French Army in 5 hours before he died, and the moral of the story is. To Georgian: 

Back to English: gigoozled versionOne time tha skylander crew went ta target ta git bangin' dawg booty on Wii U or Chase would throw tha tv up tha window so since dat shiznit was a funky-ass bangin' item they set up a obstacle course ta git ta it tha straight-up original gangsta obstacle was a gin n juice jug dat was swingin from a red rope wit a chronic shiny bow on it n' lexi went first but gots hit on tha back of tha head but dirty it had invisible foam on it ta keep from hurtin then sky momma tried stoppin tha gin n juice jug but it launched sky momma up in a funky-ass big-ass floatin pit of foam Buildin blocks then they was on ta tha next obstacle so then dat shiznit was drizzlin lunch boxes n' if you gots hit dat shiznit was back ta tha gin n juice jug n' mah playas juiced it up but Mike he gots by a Spider-Man lunch box n' he gots teleported back ta tha gin n juice jug n' afta dat dat shiznit was on ta tha next obstacle dis time dat shiznit was a maze but if you step on a cold-ass lil cupcake its back ta tha gin n juice jug n' then they juiced it up but lexi stepped on a cold-ass lil cupcake n' was teleported back ta tha gin n juice jug then dat shiznit was ta tha next obstacle tha next one was cannons blastin expired dem scooby snacks from 1987 n' if you gots hit you guessed it, itz back ta tha gin n juice jug n' they juiced it up except fo' lexi then dat shiznit was back ta tha gin n juice jug n' afta dat they gots bangin' dawg booty on Wii U n' Chase played it n' then tha game crashed n' deleted every last muthafuckin thang on tha Wii U so Chase threw tha tv up tha window n' under tha tv there was a evil French fry then they had ta throw skylandaz all up in tha evil French fry fo' 5 minutes until it took a dirt nap And tha moral of tha rap is dat poo is brown

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.